قبل از اجرا

پروژه درمانی مطب دل آرام

در این پروژه بعد از بازدید اولیه ، ضعف طراحی نقشه و ایرادات نقشه معماری به عنوان یک فضای خدمانی و درمانی مشهود بود.بهترین راه حلها در پروسه ی طراحی تعیین و دیوارهای داخلی تخریب و نقشه ی فضا کاملا تغییر یافت.از آنجا که در این نوع از پروژها غالبا مساحت محدود و عملکردها متنوع می باشند و هریک مسیر سیرکولاسیون و حرکت خاص خود را دارند ، زمان کافی برای اصلاح و بازنگری نقشه طی شد و با اعمال این تغییرات ظرفیت سالن انتظار به دوبرابر افزایش یافت و فضای درمانی به سه زیر فضای خدماتی و تکمیلی تفکیک شد تا نظم در استفاده از فضا و آسایش برای کاربران و کادر درمانی ایجاد شود.

پس از اجرا

در استفاده از متریالها و رنگها هارمونی و تلفیق مناسب آنها دیده می شود.